top of page
waterways

runnel and curbstone / kanal og fortovskant

vandvejen

Waterways is a project concerning the future of rainwater management in urban spaces. The starting point for this solution is an underground channel that collects and directs rainwater away from the pavement and road during extreme precipitation.

 

Waterways is supported by Realdania and developed by Schulze + Grassov, Envidan, Colas DK and Malmos landscapers.

 

As a research project at the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, and in collaboration with Sculze + Grassov, we have developed a concrete cover for the rainwater channel.

 

The proposal acts as a runnel, which at ordinary precipitation creates small rippling streams. The stepped surface reinforces the sound of the water on its way to the drain, and at the same time it indicates the varying precipitation. At extreme precipitation, the water flows over towards the road to the underlying channel.

 

The project is a practical solution to the future needs for rainwater management, which at the same time creates an aesthetic element in the urban space.

Vandvejen er et projekt omhandlende fremtidens regnvandshåndtering i byens rum. Udgangspunktet for denne løsningsmodel er en nedgravet kanal, der opsamler og leder regnvand væk fra fortov og vej ved ekstrem nedbør.

Vandvejen er støttet af Realdania og udarbejdet af Schulze + Grassov, Envidan, Colas DK og Malmos anlægsgartnere.

 

Som forskningsprojekt har vi under Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, og i samarbejde med Sculze + Grassov, udviklet et betonlåg til regnvandskanalen.

Forslaget fungerer som en rende, der ved almindelig nedbør skaber små rislende vandløb. Den trappede overflade forstærker vandets lyde på dets vej mod afløbet, og angiver samtidig de varierende nedbørsmængder. Ved ekstrem nedbør flyder vandet over ved nedsænkninger mod vejen til den underliggende kanal.

 

Projektet er en praktisk løsning på fremtidens behov for regnvandshåndtering, der samtidig skaber et æstetisk element i byrummet.

fremtidens regnvandshåndtering inspirati

ripple / krusning

lokal afledning af regnvand fortov

section / snit

fortov regnvand LAR

section through sidewalk / snit gennem fortov

regnvandsopsamling regnvand tag fortov vej

sidewalk components / fortovselementer

architecture water regnvandshåndtering fortov løsning

water runnel / vandrende

bottom of page